Szent István Egyházközség Bordány

A virágzó egyházközség


Az egyházközség életében nagy változások kezdődtek, amikor Gábor Imrét nevezte ki Dr. Endrey Mihály váci püspök a bordányi plébánia adminisztrátorává. Az átvételre 1977. március 30-án került sor Megyery Lajos kerületi esperes közreműködésével. A plébánia nagyon elhagyatott állapotban volt ekkor, és sok munkát kellett elvégezni a lakhatóvá tételig. (pl.: víz bevezetése a konyhába, éléskamra lebetonozása, fürdőszoba kicsempézése, fürdőkád beállítása, szobák kifestése, csatorna javítása, melléképület külső meszelése, vakolat pótlása, stb.)

A templom is eléggé elhanyagolt állapotban volt ebben az időben. A tető hiányosságait kellett helyre hozni, mert több helyen beázott a fal. A toronysisak javítási és mázolási munkája 1977 októberében zajlott, ami 21 600 Ft-ba került. Ekkor került új szőnyeg az oltár és az ambó alá. (most is ez látható) Anyagi támogatás igénybe vételével 4 új miseruha vásárlása vált lehetővé, illetve a keresztelésnél használatos felszerelések is megújultak. 20 db támlás széket vásárolt a plébánia a gyerekek részére, amelyek a szentmisék és a hittanórák alkalmával tettek jó szolgálatot. A még ma is látható betlehemi szobrok, amelyek Németh Aurélia munkái, ebben az évben újultak meg. Özv. Nagy Jánosné, izsáki lakos, kalocsai hímzésű terítőket készített ajándékba.

A lelkipásztori munka terén is sok volt a tennivalója a tettre kész atyának. A hitoktatást teljesen elölről kellett kezdenie. A délutáni órák színtere a templom volt. A felnőtt hívek felé is buzgón nyitott az atya: pl.: diavetítéseket tartott vasárnap esténként, amelyre szép számmal jöttek össze. Zarándoklatokat szervezett (Budapest, Esztergom, Eger, Róma, Lengyelország, Bécs); amelyek iránt évről-évre nagyobb volt az érdeklődés. Rendszeressé váltak a szentségimádási órák. Ifjúsági misén is részt vehettek már a hívők, amely igen nagy érdeklődést váltott ki. Elsőként léphettek a fiatalok pásztorjátékukkal a hívek elé 1977 karácsonyán, ami ezután rendszeressé vált. Igen sokan tekintették meg a még számukra ismeretlen előadási formát.


Gábor Imre nagy szervező készségét bizonyítja, hogy a plébánián, a templomban és környékén adódott munkák elvégzésére mindig voltak segítőkész hívek. 1978. augusztusában újult meg a baldachim (=körmeneteken viszik az Oltáriszentséget tartó pap felett). Kalocsán tervezték, és a kivarrást is ott készítették el. Az árát özv. Bakó Kálmánné ajánlotta fel. Ez év nyarán újult meg a templom fűtése is. Egy DANTHERM légfúvó berendezés, és egy olajtartály elhelyezésére került sor. Ezzel a munkával egy időben vezették be a vizet a sekrestyébe. A templomba pedig felszerelték az új, könnyen mozgatható vetítővásznat és vetítőállványt.

Szomorú esemény történt 1978. október 22-én. Meghalt Mihálffy Lajos, aki 47 évig volt a templom kántora. Ezután Lajkó György vette át a kántori teendőket.


Ez év november 26-án megalakult a plébános által kiválasztott, és meghívott asszonyokból a házapostolok társasága. Lakóhelyük környékén vállalták a kijelölt 10-20 ház, ill. család gondozását, a plébánia és közöttük az összekötő szerepét. Minden hónap első vasárnapján van a megbeszélés, utána pedig szentségimádás végzése. Ötvenen vállalták ezt a megbízatást. December 10-én 8 napos misszió kezdődött. Minden este szentmise volt, és gyónási lehetőség is adott volt. A vártnál nagyobb érdeklődés és siker kísérte e törekvést.

1979 május 28-án a plébánia belső renoválási munkái kezdődtek el, majd június 20-án pedig a tatarozás. Ennek mestere Paragi Mihály helybéli kőműves volt. Besegített Katona Dezső, és a felajánlott társadalmi munka is nagy mértékű volt. Az asszonyok nagy számban és lelkesen vettek részt a takarításban. ők is, férfi hívek is mindent elkövettek, hogy búcsúra rendben legyen a ház környéke.


A templomfűtés hatékonyságának növelése céljából megduplázták a templomablakokat. A munkát Szabó Gyula és Farkas Dezső végezte el. December 20-án szerelte fel Deli István a templom hangerősítő berendezését.

Az 1980-as év is bővelkedett fejlesztésekkel. Tavasszal a plébánia kőműves munkáit végezték el, húsvétra 4 új miseruha készült, majd május elején a templom világításának korszerűsítését oldották meg, és a templom elektromos hálózata is ki lett cserélve. 1980. május 13-án pedig a templomfestés kezdődött el. Velez György, kiskunhalasi kisiparos végezte a nagy munkát. Közben derült ki, hogy a mennyezet kohósalak felhasználásával készült, és hogy valószínűleg 1909-ben a templom mennyezete leszakadhatott. A főoltár feletti Szentháromságot ábrázoló képet letisztították, és megmaradt eredeti formájában. A festés határidő előtt befejeződött, összesen 2940 m² volt a festett falfelület. 216 090 Ft volt a festési díj, de ebből csak 137 000 Ft-ot kellett kifizetni. A festés befejeztével a szentély padozatának megmagasítása következett. A felület is növekedett, úgy hogy egészen a sekrestye ajtóig ki lett hozva. A munkát társadalmi munkában végezték, főleg az egyházközség képviselőtestületének tagjai. „A festéssel kapcsolatban a templom berendezésében némi változtatást eszközöltem: a szószéket, (mely a sekrestyeajtó melletti oszlopon volt, és főleg a följáró része ízléstelen, nagy deszkatákolmány volt) lebontottuk. A sekrestyeajtóval szemközti falnál (az 1. ablak alatt) volt Mária-oltárt megszüntettem és hátul, a bejárattól balra, a volt Szt. József oltár helyére tettem, a képkeret és tornyocskák, díszek nélkül. A keresztelő kutat is megszüntettem, mely szintén a sekrestyeajtó közelében állt és semmi művészi értéket nem képviselt. Bontás közben szét is hullott (fából készült).


A máriaoltáron lévő kép és szobron kívül még 4 szobor állt a szentélyben, melyből kettő Szűz. Máriát ábrázolta. Ezek helyét úgy változtattam meg, hogy 1 Mária szobor került az oltárra a kórus alatt, 1 a sekrestyébe. Jézus szívét ábrázoló szobor, Szt. József és Liziői Teréz pedig a falra helyezett talapzatokra. Szt. István szobra pedig a bejárati folyosón, a falon kapott helyet. Az öt talapzatot Kormos Ferenc dorozsmai mester készítette 20 000 Ft-ért.”

Kicserélték ez alkalommal a templomablakok belső üvegeit is. Aranysárga és fehér katedrál üveget tett fel Farkas Dezső dorozsmai üvegező. Az addigi sokféle és sokszínű üveg után egészen megváltozott az ablakok formája, a stílus jobban kiemelkedett. Befejezték a plébánia teraszán hátramaradott munkákat, és a templokert felőli kijárathoz új fémlemez kapu készült.


A kívül-belül megújult templomot 1980 július 13-án Dr. Bánk József áldotta meg. Megemlékeztek még a templom 70 évvel azelőtti felszenteléséről, és a 30 éves bordányi plébániáról.

Augusztusban készült el a templom esőcsatornázása. Ez időszerű feladat volt, mert az előző a templommal volt egyidős.

1980. Nagyboldogasszony ünnepén nevezte ki Dr. Bánk József Gábor Imrét plébánossá, adminisztrátori megbízatását megszüntetve.

1981-ben az első feladatok egyike az volt, hogy a harangozóház átalakítását elindítsák. A házhoz később hozzátoldott helyiségeket lebontották, a tetőszerkezet is cserére szorult. A megmaradt két szobát elválasztó falat is kibontották. A munkák végzését, ill. annak irányítását Gyuris István kőműves vállalta és végezte. Nagyon sokan társadalmi munkában is segítettek. A cél az volt, hogy hitoktatásra, egyházközségi ülésekre, rendezvényekre alkalmas termet nyerjenek.


Ez évben készült el a húsvéti gyertyatartó, ami Kormos Ferenc dorozsmai mester munkája. 8 féle fából, 49 részből készült el: tölgy (lábak), jávor (fehér berakás), kőris (gombok), cseresznye (intarzia 6 szögre esztergált része), fekete dió (intarzia sötét része), akác(kehely), eper(cikkes rész), jávor (paténa), cseresznye(kenyér), jávor (fekvő szár), mahagóni(sebek illusztrációi), dió(szögek), jávor(tányér), cseresznye(tartó). Az ára 8 800 Ft volt.

1981 július 15-én, Gardos Simon csólyospálosi plébános halála után, a paphiány miatt összevonásokat eszközölt az érsek. Ennek következtében a zsombói filia lelkigondozását a bordányi plébánia felelős lelkipásztorára lett bízva.


A templombúcsú ünnepi szentmiséjén Kacziba József püspök megáldotta a szintén újonnan elkészült szembemiséző oltárt, az ambót és a széket, lócákat. Az oltárt és az ambót Kormos Ferenc dorozsmai asztalos készítette, a papi széket pedig tanítványa: Simon Ferenc. Mindezek 85 006 Ft értékűek.

A templom szépítése 1982-ben sem maradt el. A templom padozatát ebben az évben cserélték le süttői sárga mészkővel. A lapok lerakását Katona Dezső vállalta. Összes költsége 116 020 Ft volt. Lajkó Györgytől és feleségétől a templom 22 m piros futószőnyeget kapott, mely ma is ünnepélyesebbé teszi a szentmiséket. Szeptember elejére elkészült a volt harangozóból kialakított hitoktatóterem.


1982. október 15-én József érsek-püspök Gábor Imrét ideiglenesen a kerületi esperesi teendők ellátásával bízta meg .

1983. nagyböjtjére elkészültek a gyóntatófülkék. Ezek korszerűbbek, lelki vezetésre alkalmasabbak. Idős ill. betegek számára is kényelmes körülményeket kívánt ezekkel teremteni a plébános a szentgyónás elvégzéséhez. A kivitelezést Kormos Ferenc végezte. Ez év júniusában érkezett meg a Fatimából rendelt Szűzanya-szobor. A fából készült, festett, szériagyártásban készült darab. 150 cm magas. Érdekessége, hogy 1 hónapi utazás után érkezett meg, és július 17-én áldották meg a szobrot. A hívek 8 napon át imádsággal készültek erre az eseményre. Az ünnepi szentmisén az egyházközséget ünnepélyesen Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ajánlották fel.

Augusztusban megkezdték az orgona felújítását, mert több síp néma volt, még több pedig hamisan szólt. Szucsák János és Nagy Gyula vecsési hangszerjavító mesterek vállalták a munkát.

1984 tavaszára hosszú munka hozta meg eredményét. Új padokat kapott a templom, szám szerint 8 db-ot. A régiek térdeplő nélküli, keskeny és kényelmetlen ülőfelülettel ill. támlával rendelkeztek. Sem állapotuk, sem esztétikai szempont miatt nem illettek bele a templomba. A padvégek hársfából, az ülő rész és a talpak pedig vörös fenyőből készültek. A mester Petrov András volt, aki a faragást készítette, az esztergályozást pedig Simon Ferenc dorozsmai fafaragó készítette. Az új padok a már meglevők mintájára készültek. Az összes költsége 107 518 Ft volt. Az orgona pedig új fújtatómotort kapott ajándékba egy német cégtől. A következő évben festették le a templom padokat, és elkészült a szentélyben a falburkolat is, amelyet a már többször is említett Simon Ferenc készített.

1986 húsvétjára készült el a Máriaoltár, mely Kormos Ferenc és fia munkája. Ehhez tartozik még 6 db virágállvány, 2 állópersely is.


A hitélet folyamatosan fejlődött 1977 óta. Ezt bizonyítja az is, hogy kerületi hittanverseny volt 1987 áprilisában, ahol bordányi gyerekek jó helyezéseket értek el. A tíz éve megkezdett lépések, (zarándoklatok, szentségimádások, misztériumjátékok) már természetessé váltak, és az érdeklődés mindig megvolt a hívek részéről egyaránt.

1987. június 5-én nagy munka kezdődött meg. Rapport István gyulai építésztechnikus munkatársaival körbe állványozta a templomot, és elkezdte a tatarozást. Két hónap alatt befejezték a munkát. Bádogosokra is sok munka várt, melyet Tokai Ferenc vezetett . Új kereszt és gömb készült vörösrézlemezből, mert a régiek már életveszélyessé váltak. A méret és a forma teljesen megegyezik az előzőekkel, mely horganyzott lemezből készült 1962-ben.


Az összes kiadás bele értve a kőműves és bádogos anyagárakat, munkadíjakat, és egyéb kiadásokat 1 327 200 Ft volt.

A fedezet pedig a következőképp alakult:

Hívektől adomány címen: 724 500 Ft
Külföldi segélyből: 207 000 Ft
Helyi Mg. Szakszövetkezettől: 20 000 Ft
Püspökségtől: 100 000 Ft
Templompénztárban előző évről: 275 700 Ft
Összesen: 1 327 200 Ft

A munkák során sokan segítettek a törmelék eltakarításában, és a takarításban. A megújult templom megáldását szeptember 5-én, szombaton este az 5 órakor kezdődő szentmise keretében végezte Marosi Izidor püspök atya. Ebben az évben a hittantermet az iskola is igénybe vette, mert az iskolában nem volt elég tanterem. Délelőtt folyt iskolai tanítás, így a délutáni hitoktatást nem zavarta.

Az 1988-as burgenlandi pápalátogatásra bordányból is mentek 43-an Ausztriába. Még az esztendő folyamán javítottak az orgonán, de még most sem lett befejezve.

Az új temető részben Gábor Imre kriptát készíttetett papi temetkezési helyül. Elsősorban azzal a gondolattal, hogy föléje keresztet emelnek, és egyben ez lesz a temető keresztje is. „Ezt a kriptát most is saját tulajdonnak tekintem és szánom. Egyben az egyházközség plébánosainak temetkezési helyéül.” Még az 1988. évi eseményekhez tartozik az is, hogy Gábor Imre plébános megkapja a teljes jogú kerületi esperesi kinevezést.


„Tekintettel a vasárnap reggeli 8 órai szentmisén lévő áldozók magas számát engedélyt kértem és kaptam a főpásztortól Kocsispéter Zolán részére.”-szerepel az 1989-es események élén. Ebben az évben kezdődött az általános iskola 7-8. osztályos tanulói közül az erre kiválasztottak cserkész őrsvezetői képzése Farkas Dezső öregcserkész, dorozsmai karnagy vezetésével. Július 2-án történt a fogadalomtétel, mely alkalommal a bordányi cserkészcsapat tagja lett: frank István, Frank Norbert, Juhász Attila, Juhász Péter, Kocsispéter Zsolt, Kószó Zoltán, Lippai Géza, Lippai Árpád, Nagy Zsolt, Sándor László, Szűcs Balázs. Röviddel előbb tett fogadalmat Szegeden segédtisztként Hegedűs Zoltán, Kocsispéter Zoltán Ocskó Géza és Sándor Tibor. A csapat Szent Istvánról kapta nevét, vezetőül pedig Hegedűs Zoltánt nevezték ki.

Ebben az évben ünnepelték templomunk építésének 80. évfordulóját. Ez alkalommal az egyházmegye főpásztora konszekrálta (felszentelte) az eddig csak benediktált (megáldott) templomot és a szembemiséző oltárt, ami méltó ünneplés volt a külsőleg, belsőleg megújult 80 éves templomnak. Az orgonajavítás ismét újabb fázisához ért 1989-ben: új sípsorok, fuvola került beépítése, hangolás, stb. További felújítási feladatokat 1990-ben végeztek az orgonán, melyekkel befejeződött a tervezett munka. 1990 őszétől a hitoktatás az iskolai tanítási órák után -utolsó órában- zajlott. A plébános már nem tudta ellátni teljes mértékben a tanítást, ezért egy önálló hitoktató alkalmazására került sor Bálint Mónika személyében.

Ez év végén Czékus Veronika harangozó 17 évi szolgálat után befejezte munkáját a bordányi plébánián.


1991. július 15-én Gábor Imrét felmentik bordányi plébánosi beosztása alól, és a Kiskunfélegyháza Sarlós Boldogasszony plébánia plébánosává nevezték ki. Ezzel fejezte be 14 éves szolgálatát Gábor Imre a bordányi egyházközségben, amelynek híveivel nagy családot alkotott. Ezt az időszakot a munka és az áldozat jellemezte, amely Isten kegyelmével, és a hívek együttműködésével meghozta gyümölcsét.


Vissza